HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
شنبه تا چهارشنبه 17 الی 21
Sat-Sun Closed
02188686154
تهران ابتدای سعادت آباد، چهار راه مسجد قدس، مجتمع پزشكي قدس

Breadcrumbs

نشانه های بیش فعالی در بزرگسالی

بیش فعالی در بزرگسالی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیش فعالی در بزرگسالی، اختلال بیش فعالی- نقص توجه ADHD ازشایع ترین اختلالات عصبی رفتاری است که ویژگی های اصلی آن عبارت است از نارسایی توجه بیش فعالی و تکانشگری می باشد کم توجهی بیش فعالی اختلالی است زیستی که درآن آسیب‌هایی درقشرپیش پیشانی مغز وجود دارد.

نشانه های بیش فعالی در بزرگسالان

تاثیر منفی بیش فعالی در بزرگسالی میتواند زمینه ساز ابتلا به موادمخدر، مشروبات الکلی، سیگار، جرایم جنسی و حوادث رانندگی مشکلات تحصیلی و سایر مسایل قانونی و اجتماعی شوند. همچنین بزرگسالانی که بیش فعالی دارند دارای مشکلات عدیده ای در زمینه های آموزشی، استخدامی، رانندگی و روابط جنسی می باشد. بر اساس گزارش مؤسسه ملـی بهداشت روان  آمریکا، در حدود 4/4 درصـد از بزرگسـالان، مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه یا ADHD  هستند. بزرگسالان مبتلا به بیش فعالی، ممکن است شغل خود را به کرات تغییر دهند؛ در توجه بـه تکـالیف یکنواخت و خسـته کننـده بـا مشـکل مواجهـه باشـند؛ بـا ارائـه کوچکترین عامل مزاحم یا محرك هاي جدید، حـواسشـان از تکلیف منحرف شود؛ در مورد خرج کردن پول، مسـافرت، مشاغل یا طرحهاي اجتماعی، تصمیم هـاي تکانشـی بگیرنـد؛ تصادفات رانندگی در آنها بیشتر باشد؛ آسـیب هـاي جسـمی شدیدتري داشته باشند و بیشتر از همسالان بهنجـار خـود، بـه دیگران صدمه بزنند. پژوهش های جدیـد در زمینـه میـزان مصرف مواد مخدر در بزرگسالان مبتلا به ADHD نشان داده است کـه ایـن افـراد، در مقایسـه بـا هـمسـالان خـود، در سـن پایین تري مصرف مواد را شـروع مـی کننـد و تنـوع اسـتفاده از مواد مختلف مخدر در آن ها چند برابـر بـیشتـر اسـت. بـا توجه به علایم و پیامدهاي مذکور، لازم و ضروري اسـت کـه  به امر ارزیابی ، تشخیص  و درمان این افراد توجه ویژه مبذول شـــود.


اختلال نقص توجه و بیش فعالی در دوران رشد خود را نشان می دهد. علت اینکه عده کمی از بزرگسالان مبتلا، مشکلات توجه را بدون پیشینه قبلی ذکر می کنند؛ عدم اشتغال به کارهایی است که نیازمند توجه و تمرکز طولانی می باشد. شاید افراد بالغ از این سو به آن سو ندوند و از در و دیوار باال نروند، اما نمیتوانند آرام بنشینند و بدون فعالیت باشند. در بالغین، رفتارهای تکانشی مثل فقدان خویشتن داری، بیشتر است و احتمال بیشتری وجود دارد که بزرگسالان به خود صدمه بزنند. بی نظمی، ناتوانی در برنامه ریزی، تغییرات عاطفی یا نوسانات خلق وخو و عدم تحمل فشارهای روانی نیز در بالغین مبتلا نسبت به کودکان، شایعتر است.

مشکلات بیش فعالی در بزرگسالان


در سایت پزشکی (web med) مشکلات رایج ADHD بزرگسالان عبارتند از: مشکل در سازماندهی، بی پروایی در رانندگی، مشکلات زندگی زناشویی، جسارت بیش از حد، ضعف در مهارت گوش کردن، مشکل در شروع انجام دستورات، تأخیر در اجرای دستورات، عصبانیت انفجاری، ضعف در مهارتهای اولویتبندی و مشکل در کنترل بیقراری همچنین آنهایی که دارای روحیه ضعیف هستند، شکست های پی درپی را در زندگی تجربه کرده اند و به اهدافشان نرسیده اند؛ درحدی که اطرافیانشان نیز آن ها را دست کم میگیرند. 
راهبردهاي درمانی در بزرگسالان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شامل دارودرمانی، رواندرمانی سازمان یافته، زوج درمانی، خانواده درمانی و مهارت آموزی است.

1000 Characters left


riai-logo.png
تهران ابتدای سعادت آباد، چهار راه مسجد قدس، مجتمع پزشكي قدس، طبقه 3 واحد 15

گواهینامه ها

طراحی سایت و خدمات سئو توسط تیم سئو سئو هاما

Search