آزمون سبک های فرزند پروری

اگر به مشکلات بچه ها توجه شود این دردسر را دارد که آن ها پرروتر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.

  • کاملا مخالف
  • تا حدی مخالف
  • نه موافق نه مخالف
  • تا حدی موافق
  • کاملا موافق

Get Certificate

X